top of page

Organisatie onderzoek

Stel dat het mogelijk zou zijn een kort, krachtig, visueel aantrekkelijk onderzoek te laten uitvoeren om je visie kracht bij te zetten...

Bij ons is dat heel normaal. Lees hoe wij dat doen.

Onafhankelijk organisatieadvies helpt om de zaken in een objectief zakelijk perspectief te plaatsen. Hierbij worden feiten gescheiden van meningen. Wat hierin belangrijk is, is dat er een rapport of advies verschijnt waar de opdrachtgever echt wat aan heeft; dat het niet onnodig lang is; of vol zit met wollig taalgebruik. Wij houden van kort, krachtig en to-the-point. Ook kiezen we voor (aanvullend) visueel materiaal. Daarmee worden onze rapporten vaak als zeer helder ervaren.

We zijn sterk in complexe vraagstukken of opgaven. Dit kan vraagstukken zijn voor complexe organisaties, maar ook complete ecosystemen passen heel goed bij ons. Denk hierbij aan (organisatie)diagnose, strategieontwikkeling, digitale transformatie, zelforganisatie, (geschaald) agile, samenwerking & (complexe) besturing c.q. regievoering.

Qua onderzoek hanteren we de volgende vormen:

 • Interviews​
  Het houden van een serie interviews, vaak aangevuld met een bureaustudie van relevante documenten. Een dergelijk onderzoek heeft vaak een zoekend, exploratief karakter. Vanuit de doelformulering, bijvoorbeeld: hoe staat onze organisatie er voor? We gaan via feitenonderzoek en analyse op zoek naar de antwoorden. We doen dit vaak op basis van een framework, dat helpt ons in het zoekproces. Ervaring leert dat ongeveer 10 tot 15 interviews voldoende zijn om te kunnen komen tot conclusies en aanbevelingen. We ronden ons onderzoek altijd af met een presentatie aan opdrachtgever, vaak het voltallig MT.

 • Literatuuronderzoek
  Om tot een goede analyse te komen kan het bijzonder behulpzaam zijn te lezen wat de literatuur over het onderwerp te vertellen heeft. We onderzoeken dan vaak de management- veranderkundige, psychologische, antropologische en sociologische literatuur.

 • Experimenteren
  In de marketing is dit al heel gewoon: het AB testen. Toch wordt het experimenteren vrij weinig toegepast in het onderzoek. Wij zijn voorstander van begeleid experimenteren. Stel een organisatie wil weten of het kostenniveau lager kan. Wat vaak heel goed kan is het, op basis van een hypothese, het aanpassen van de huidige manier van werken in één van de ketens (B). De werkwijze van de huidige organisatie is dan A. Door vervolgens het succes van B vast te stellen ten opzichte van A blijkt proefondervindelijk wat wel en wat niet werkt. Bijkomend voordeel is dat de eigen organisatie dan de nieuwe manier van werken uitvindt.
  Wel is het van groot belang dat dit experiment op een goed geleide manier plaatsvindt om ook daadwerkelijk tot resultaat te leiden. Het RibbonWood 10s Framework is hier een uitstekend instrument voor.

bottom of page