top of page

RibbonWood Training
Voorwaarden

1. Studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen diegene die opleiding afneemt ('u') en RibbonWoodConsultancy ('RibbonWood'). De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van RibbonWood (de inschrijving) en de bevestiging daarvan door RibbonWood via de bevestigings-email. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. RibbonWood gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. RibbonWood draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten.

 

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld op onze website en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. De opleidingsinformatie vindt u op de website en de brochure van RibbonWood. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra RibbonWood uw inschrijving heeft ontvangen en RibbonWood de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging van de overeenkomst ontvangt u per e-mail. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden.

 

3. Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de RibbonWood Training neemt RibbonWood een soms een intake af. In dat geval zal de intake zal tot positief resultaat moeten leiden. Hierin wordt getoetst of u op gelijkwaardig niveau met de collega deelnemers kunt staan als het gaat om het delen van ervaringen.

 

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Na inschrijving krijgt u van ons een factuur. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 30 dagen. Voldoet u niet aan deze termijn dan krijgt u van ons een herinnering. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting

 

5. Studieduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

 

6. Annulering

Een inschrijving kan te allen tijde geannuleerd op opgezegd worden.

 

  • Bij annuleren tot 4 weken voor aanvang kan een inschrijving kosteloos worden geannuleerd.

  • Bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor aanvang betaalt de inschrijver 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij opleidingen van 1 studiejaar of langer geldt dat Gebruiker 50% van overeengekomen prijs van het eerste studiejaar betaalt.

  • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang betaalt de inschrijver 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal.

7. Lesmateriaal

Het lesmateriaal waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij RibbonWood (voor zover van toepassing).

 

8. Klachtenprocedure

RibbonWood wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten. Een klacht is voor ons een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. Ook is een klacht van grote invloed op onze klanttevredenheid en de kwaliteit van ons aanbod. Heeft u een klacht meld dit dan zo snel als mogelijk aan onze organisatie of direct via de docent.

9. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10. Algemene Verordening Gegevensbescherming

RibbonWood maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals emailadres, naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. RibbonWood zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven en om u te blijven informeren over de opleidingen van RibbonWood of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan RibbonWood laten weten. RibbonWood verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

U heeft het recht uw gegevens in te zien en het recht uw gegevens te laten verwijderen. Als u hier gebruik van wilt maken mailt u ons dan op info@ribbonwoodconsultancy.com

 

11. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door RibbonWood worden gewijzigd. RibbonWood zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van RibbonWood.

 

[versie juli 2019]

bottom of page