Visie & strategie

"Veranderen begint met het hebben van respect

voor de huidige situatie"

Wat ons betreft is een visie een beeld welke vooral bedoeld is als leidraad voor de organisatie in tijden van verandering. Een visie moet dus vooral communiceren en een vaak grote groep aanspreken. Dit laatste betekent dat het niet voldoende is als alleen een klein groepje zich heeft gebogen over de visie, maar dat de visie bij voorkeur gemaakt moet zijn met (een goede vertegenwoordiging van) de stakeholders.

Een goede visie omvat:

 • #1 Waardering voor de huidige situatie
  Veranderen begint met het hebben van respect voor de huidige situatie. Er gaat immers veel goed, laten we dat vooral behouden. Geef in de visie aan wat er precies goed gaat en waarom dat zo gewaardeerd wordt. 

 • #2 De externe reden voor verandering
  Er is altijd een externe reden voor verandering. Maak duidelijk wat die reden is, wat zijn de kansen en bedreigingen, en waarom deze oorzaak vraagt om een reactie.
   

 • #3 De doelen
  Welke doelen moeten we nastreven gegeven bovenstaande analyse? Waar willen we terecht komen? Hoe ziet dat toekomstbeeld eruit? Kijk daarbij ook kritisch naar de huidige situatie. Wat zijn de zwakke plekken in de organisatie? Bekijk die in samenhang met de doelen.

 • #4 Transformatie/ strategie
  Hoe gaan we transformeren? Hoe komen we van de huidige naar gewenste situatie? Welke grote stappen of obstakels kunnen we voorzien? Hoe zien we het transformatieproces?

Er zijn vele instrumenten die in dit proces behulpzaam kunnen zijn. Denk hierbij aan OGSM, 7s-model, SWOT, BCG-matrix, 5 krachtenmodel van Porter, Ansoff-matrix, Balanced Score Card, Kernwaardenmodel, Customer/ Employee Journey. Elk met een eigen doel voor ogen. Hieronder worden er twee kort toegelicht.

SWOT

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats. Zoals de vier woorden al uitdrukken gaat het om een analyse van de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen. De sterke en zwakke punten hebben te maken met de eigen organisatie. De kansen en bedreigingen gaan over de omgeving van de organisatie. De sterke en zwakke punten passen heel goed bij stap #1 en #3, de kansen en bedreigingen bij stap #2. De kracht van het model komt pas goed tot uiting bij de confrontatie van de elementen. Bijvoorbeeld: hoe kunnen onze sterke punten ons helpen bij het gebruik maken van kans X?

OGSM

OGSM staat voor Objectives, Goals, Strategies, Measures. Met het OGSM model plaats je je hele strategie op één A4tje. Met Objectives wordt bedoeld het hoofddoel of de hoofddoelen (#3 hierboven). Met Goals worden de onderliggende doelen bedoeld (ook #3). Strategy is: hoe ga je die doelen realiseren? (#4) Met Measure wordt bedoeld: hoe meet je dat je succesvol bent?

Om een goede OGSM te maken is het goed de organisatie goed te begrijpen door bijvoorbeeld het uitschrijven van een SWOT. Dit vind je terug in stappen #1, #2 en #3.

Meer weten? Neem contact met ons op, wij gaan graag het gesprek aan. Het eerste gesprek is uiteraard vrijblijvend.